Simple Present Tense – Thì Hiện Tại Đơn

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×

Thì hiện tại đơn rất hay được sử dụng trong bài thi Ielts, đặc biệt là trong bài nói và bài viết khi bạn muốn giới thiệu một sự vật, sự việc, hiện tượng trong hiện tại. Vậy cách sử dụng của thời này như thế nào

cấu trúc của thì hiện tại đơn

[VERB] + s/es in third person

Ví dụ:

 • You speak English.
 • Do you speak English?
 • You do not speak English.

Sử dụng

1. Có thể miêu tả hành động xảy ra ở thì hiện tại đơn theo sơ đồ thời gian sau đây:

Khi đó, thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động được lặp đi lặp lại. Đó có thể là một thói quen,  một sở thích, một sự kiện diễn ra hàng ngày, hoặc bất kì hành động nào thường xuyên xảy ra.

Ví dụ:

 • I play tennis.
 • She does not play tennis.
 • Does he play tennis?
 • The train leaves every morning at 8 AM.
 • The train does not leave at 9 AM.
 • When does the train usually leave?
 • She always forgets her purse.
 • He never forgets his wallet.
 • Every twelve months, the Earth circles the Sun.
 • Does the Sun circle the Earth?

2. Có thể miêu tả hành động xảy ra ở thì hiện tại đơn theo sơ đồ thời gian sau đây:

Được dùng để diễn đạt một sự thật hiển nhiên, đúng với hiện tại và cả tương lai. Việc người nói cho rằng sự thật đó có đúng hay khôn g là không quan trọng. Thì hiện tại đơn cũng được dùng để ph

ác họa tính chất tổng quát của một người hay một vật.

Ví dụ

 • Cats like milk.
 • Birds do not like milk.
 • Do pigs like milk?
 • California is in America.
 • California is not in the United Kingdom.
 • Windows are made of glass.
 • Windows are not made of wood.
 • New York is a small city. It is not important that this fact is untrue.

3. Có thể miêu tả hành động xảy ra ở tương lai gần

Ví dụ:

 • The train leaves tonight at 6 PM.
 • The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM.
 • When do we board the plane?
 • The party starts at 8 o’clock.
 • When does class begin tomorrow?

4. Sử dụng với trạng từ “Now”

Dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra hoặc đang không xảy ra ở hiện tại. Khi đó, câu sẽ sử dụng với động từ không diễn tả ý tiếp diễn hoặc động từ hỗn hợp. Trạng từ chỉ thời gian “Now” được sử dụng.

Ví dụ

 • I am here now.
 • She is not here now.
 • He needs help right now.
 • He does not need help now.
 • He has his passport in his hand.
 • Do you have your passport with you?

5. Sử dụng trạng từ / Adverb
Trong câu, một số trạng từ ngữ pháp như : always, only, never, ever, still, just, etc được sử dụng để diễn tả một hành động trong hiện tại.

ví dụ:

 • You only speak English.
 • Do you only speak English?

6. CHỦ ĐỘNG / BỊ ĐỘNG

Ví dụ:

 • Once a week, Tom cleans the car. 
 • Once a week, the car is cleaned by Tom.
Thì hiện tại đơn là một thì rất phổ biến trong tiếng Anh, và có lẽ là thì được sử dụng nhiều nhất. Trong luyện thi Ielts, thì này được sử dụng rất nhiều.
Chúc các bạn thành công!
zp8497586rq