Câu điều kiện loại 3 – condition sentence type III

75 Flares Twitter 0 Facebook 16 Google+ 59 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Filament.io 75 Flares ×

cau-dieu-kien

Cùng học về câu điều kiện loại 3 trong tiếng Anh, và làm một số bài tập về chủ đề ngữ pháp này.

>>> Câu điều kiện loại 1

>>> Câu điều kiện loại 2

 

Định nghĩa

Câu điều kiện loại 3 còn có thể được gọi là câu điều kiện quá khứ không thật.

– Cấu trúc này được dùng khi ta muốn đặt một giả thiết ngược lại với điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

 

Công thức câu điều kiện loại 3:

 

if + Past Perfect, Conditional II (= would + have + Past Participle)

 

Ví dụ

If I had found her address, I would have sent her an invitation.

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 3, mệnh đề IF dùng thì quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính dùng công thức WOULD hoặc COULD + HAVE + PP.

 

Lưu ý:

– PP là dạng quá khứ hoàn thành của động từ. Ở động từ bất quy tắc, đó chính là cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Ở động từ có quy tắc, đó chính là động từ nguyên mẫu thêm ED.

–  Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu.

– Chủ ngử 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau.

– Mệnh đề IF có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

 

Bài tập áp dụng

Tìm từ và dạng thích hợp của động từ để điền vào chỗ trống để hoàn thiện bài tập về câu điều kiện loại 3 dưới đây

  1. If the midfielders ….  the ball more exactly, our team ….. more chances to attack.
  2. If the forwards …..  faster, they …..more goals.
  3. Their motivation ….. if they ….. a goal during the first half.
  4. The fullbacks …..  one or the other goal if they …..  their opponents.
  5. If the goalie …..  up, he …..  the ball.
  6. If the referee …..  the foul, he …..  a penalty kick to our team.
  7. Our team …..  in better form if they …..  harder the weeks before.
  8. The game ….. better if the trainer …..  a substitute in during the second half.
  9. If it ….. a home game, our team ….. the match.
  10. If our team …..  the match, they ….. up in the league.

 

>>> Xem đáp án 

Trung tâm ngoại ngữ iGIS chúc bạn thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *