Câu điều kiện loại 2 – Condition sentence type II

45 Flares Twitter 0 Facebook 10 Google+ 35 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Filament.io 45 Flares ×

Câu điều kiện loại 2 là cấu trúc dùng để đặt ra một điều kiện không có thật trong hiện tại và nêu kết quả của nó. Đương nhiên, kết quả xảy ra theo một điều kiện không có thật cũng chỉ là một kết quả tưởng tượng. Ta còn có thể gọi câu điều kiện loại 2câu điều kiện hiện tại không thật.

>>> Tổng quan về câu điều kiện
>>> Câu điều kiện loại 1
>>> Câu điều kiện loại 3

 Câu điều kiện loại 2

Phần I – Lý thuyết tổng quát

 

Công thức câu điều kiện loại 2 – Form

 

if + Simple Past, Conditional I (= would + Infinitive)

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 2,mệnh đề IF dùng thì quá khứ đơn, mệnh đề chính dùng động từ khiếm khuyết WOULD hoặc COULD.

Lưu ý:

+ Ở mệnh đề IF, nếu động từ là TO BE thì ta dùng WERE cho tất cả các chủ ngữ.

+ WOULD = sẽ (dạng quá khứ của WILL)

+ COULD = có thể (dạng quá khứ của CAN)

Ví dụ: 

+ IF I WERE YOU, I WOULD GET A DIVORCE. = Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nộp đơn ly dị.

+ IF DOGS HAD WINGS, THEY WOULD BE ABLE TO FLY. = Nếu chó có cánh, chúng sẽ biết bay.

 

Phần II – Bài tập

Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into the correct form.

Use conditional I with would in the main clause.

  1. If we (have) ………. a yacht, we (sail) ………the seven seas.
  2. If he (have) ………. more time, he (learn) ……….karate.
  3. If they (tell) ………. their father, he (be) ………..very angry.
  4. She (spend) ………. a year in the USA if it (be) ……….easier to get a green card.
  5. If I (live) ………. on a lonely island, I (run) ………. around naked all day.
  6. We (help) ………. you if we (know) ………..how.
  7. My brother (buy) ………. a sports car if he (have) ………. the money.
  8. If I (feel) ………. better, I (go) ……….to the cinema with you.
  9. If you (go) ………. by bike more often, you (be / not) ………. so flabby.
  10. She (not / talk) ………. to you if she (be) ……… mad at you.

 

Xem đáp án – Trang 2

Trung tâm ngoại ngữ iGIS chúc bạn thành công!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *